OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. Poz.1777) oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Burmistrz Zabłudowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów

 

Termin konsultacji: od dnia  11 sierpnia 2017r do dnia 11 września 2017r.

Projekt Programu Rewitalizacji dostępny jest pod linkiem http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/gminny_program_rewitalizacji/projekt-gminnego-programu-rewitalizacji.html?vid=17780

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
  2. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zabludow.pl
  3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Referat 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 - do sekretariatu (I piętro); w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00

 

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag  i opinii. Harmonogram spotkań:
  • Ciełuszki – 17 sierpnia 2017 r. godz. 17.00 w budynku byłej Szkoły Podstawowej
  • Krynickie – 23 sierpnia 2017 r. godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury

 

  • Zbieranie uwag ustnych w dniach:
  • 16 sierpnia 2017 r. godz. od 14.30 do 16.30 w Zabłudowie
  • 23 sierpnia 2017 r. godz. od 14.30 do 16.30 w Zabłudowie

              w pok. nr 204  Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Zabłudów. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów.

 

 

Burmistrz

Adam Tomanek


We wtorek 1 sierpnia, o godzinie 17.00, w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zostaną uruchomione syreny alarmowe w Zabłudowie, dla uczczenia pamięci bohaterów tego wydarzenia – Zatrzymajmy się na minutę, aby chwilą ciszy upamiętnić Godzinę W” i oddać cześć Powstańcom Warszawskim, którzy walczyli i ginęli także za naszą wolność.

 

Informacja Burmistrza Zabłudowa o włączeniu syren


DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W GMINIE ZABŁUDÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Drodzy Rodzice

Gmina Zabłudów uprzejmie informuję,  że dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 będzie odbywał się środkami komunikacji publicznej na zasadzie zakupu biletów miesięcznych dzieciom realizującym obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabłudów. Operator/przewoźnik świadczący usługi w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Zabłudów zostanie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j./.

Planowany przebieg linii komunikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018:

1) linia komunikacyjna nr 1:     Zabłudów – Tatarowce – Bobrowa – Płoskie – Kamionka – Zacisze – Dobrzyniówka – Rafałówka – Folwarki Małe – Zabłudów

2) linia komunikacyjna nr 2: Zabłudów – Pasynki – Józefowo – Zagruszany – Zwierki – Kucharówka – Zabłudów;

3) linia komunikacyjna nr 3: Zabłudów – Skrybicze – Halickie – Białostoczek – Protasy – Borowiki – Rafałówka – Zacisze – Zajezierce – Kamionka – Rafałówka – Dobrzyniówka – Zabłudów – Kucharówka – Zagruszany – Zwierki – Łubniki – Protasy – Kuriany – Białostoczek – Halickie – Skrybicze – Białostoczek;

4) linia komunikacyjna nr 4:  Zabłudów – Gnieciuki – Sieśki – Aleksicze – Ostrówki – Dawidowicze – Pawły – Ciełuszki – Ryboły – Ryboły RSP – Laszki – Koźliki – Zabłudów;

5) linia komunikacyjna nr 5: Zabłudów – Krynickie – Rzepniki – Nowosady – Żuki – Kowalowce – Zabłudów;

6) linia komunikacyjna nr 6: Zabłudów – Kołpaki – Małynka – Żywkowo – Olszanka – Ochremowicze – Zabłudów;

7) linia komunikacyjna nr 7: Zabłudów – Krasne – Dobrzyniówka – Folwarki Małe – Folwarki Wielkie – Folwarki Tylwickie – Zabłudów.

Na podstawie wniosku rodziców na zakup biletów dzieciom realizującym obowiązek szkolny w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum zostaną zakupione bilety miesięczne zgodnie z  art. 14a ust. 2 i 3 oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2015 r., poz. 2156  z późn. zm./. Wnioski rodziców na zakup biletów będą rozpatrywane indywidualnie  z troską o dobro dziecka w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, a w uzasadnionych przypadkach na zasadach współżycia społecznego, czynników demograficznych, geograficznych i ekonomicznych.

Wnioski rodziców na zakup biletów dzieciom realizującym obowiązek szkolny w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 należy złożyć do 16.08.2017 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

 

Burmistrz Zabłudowa

Pobież wniosek  http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.798Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniach 19-22.06.2017r. odbędzie się cykl szkoleń dotyczący warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje  typu  „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”  dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c” objętych PROW na lata 2014-2020.

Termin szkolenia 6.2 (ASF); 4.1 (obszar a, b, c) Miejsce szkolenia DEDYKOWANE POWIATOM
2017.06.19 godz. 9.45 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok BIAŁOSTOCKI, SOKÓLSKI, MONIECKI
2017.06.20 Podlaski Oddział Regionalny ARiMR w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża ŁOMŻYŃSKI, KOLNEŃSKI, ZAMBROWSKI
2017.06.21 Biuro Powiatowe ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6, 16-300 Augustów AUGUSTOWSKI, GRAJEWSKI, SUWALSKI, SEJNEŃSKI
2017.06.22 Biuro Powiatowe ARiMR, w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski BIELSK PODLASKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI, WYSKOKMAZOWIECKI


 

Pragniemy poinformować, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.


Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej */(osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego)/* i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni rozpocznie się 9 września i będzie trwało do 24 września br.

*Terminarz pełnienia służby rotacyjnie:*

Szkolenie podstawowe: 09-24.09.2017 r.

Szkolenie programowe: 07-08.10.2017 r. i 04-05.11.2017 r.

Szkolenie zintegrowane: 02-15.12.2017 r.

WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski *ŻOŁNIERZY REZERWY* o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia 26 sierpnia br.
Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej */(żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym)/* i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

*Terminarz pełnienia służby rotacyjnie:*

Szkolenie wyrównawcze: 26-27.08., 02-03.09., 16-17.09., 23-24.09.2017 r.

Szkolenie programowe: 07-08.10.2017 r. i 04-05.11.2017 r.

Szkolenie zintegrowane: 02-15.12.2017 r.

Kontakt:
WKU w Białymstoku:*tel.: 261 398 260 lub 261 398 220

Skrzynka poczty elektronicznej**:*wkubialystok@ron.mil.pl
Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej*: tel.: 261 398 691Szef Wydziału Rekrutacji

Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Białymstoku

 


PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Z powodu konieczności usunięcia awarii na wodociągu w Zabłudowie (miejscowości: Zabłudów, Zabłudów Kolonia., Ochremowicze, Olszanka, Żywkowo, Aleksicze, Ostrówki, Sieśki, Gnieciuki) w dniu 7.06.2017 w godz. 8.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Za utrudnienia przepraszamy


Szanowni Państwo!

 

W dniach 6–9 czerwca 2017 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym na terenie województwa podlaskiego w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). Scenariusz ćwiczeń przewiduje uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa podlaskiego. Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomoc± syren:

• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;

• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

 

Więcej informacji na temat ostrzegania i alarmowania mieszkańców można znaleźć na stronie www.e-podlaskie.eu

https://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

 

 

 

Dyżurny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Dariusz Czajkowski

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel. 85 74 39 535

 

 

 Zapraszamy do wypełnienia Ankiety Turystycznej dotyczącej Białegostoku i Gmin sąsiadujących.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego pracuje nad tym, żeby poprawić jakość usług i informacji turystycznych w Internecie. Państwa odpowiedzi pozwolą lepiej dopasować bazę do potrzeb i oczekiwań turystów i mieszkańców województwa podlaskiego. Ankieta jest prosta, jej wypełnienie potrwa ok. 5 minut.

Ankieta dostępna jest na stronie:

<https://puszczakrzemowa.typeform.com/to/OqAo6Z>  


 

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Ul. Mickiewicza 74 lok. 6 15 - 232 Białystok
tel./fax 85 661 15 38 tel. 508 312 269