Dofinansowanie do instalacji realizowanych z wykorzystaniem OZE

W kwietniu 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej (na własne potrzeby) w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu logotypy_oze-1024x1024.jpg

Ilustracja pochodzi ze strony: http://podr.pl/doradztwo/odnawialne-zrodla-energii/


Nieprzekraczalna moc instalowanych elektrowni/jednostek:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe dotyczące instalacji opisane zostały w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dostępnym pod adresem: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie projektów będą mogli ubiegać się następujące podmioty:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, ­
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, ­
 • producenci rolni, grupy producenckie, ­ spółdzielnie, ­
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego, ­
 • organizacje pozarządowe, ­
 • kościoły i związki wyznaniowe, ­
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, ­
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, ­
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, wykaz załączników niezbędnych do przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej oraz kryteria wyboru projektów, dostępne będą  w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89 oraz na stronie internetowej: https://rpo.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: „zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu również pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku: infolinia:0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl.

Powrót na początek strony