GKRPA

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
adres: 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8,
telefon: (85) 718 81 00, (85) 718 81 22, (85) 718 81 89przewodniczący: Piotr Torbicz

 
sekretarz: Barbara Ostaszewska

 
członkowie: Marek Hyjek, asp. asystent ds. nieletnich i patologii rodziny Grzegorz Bazyluk, ks. Mirosław Tomaszewski, Ewa Sural, Ewa Żukowska, Jadwiga Leoniuk, Adrian Andrzej Waszkiewicz, Barbara Korolczuk.Do zadań komisji należy w szczególności:

  • Zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób uzależnionych jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym, (dzieci współmałżonków, rodziców).
  • Inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
  • Inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  • Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  • Wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  • Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza - przez powołany zespół ds. kontroli.


Problem uzależnień należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Przede wszystkim jest to jednak problem moralny, sięgający podstaw ludzkiej egzystencji, sensu życia. Jest to problem, który często oznacza poczucie bezradności i bezsilności, poddanie się przeciwnościom losu.
 
Na terenie Gminy Zabłudów znajdują się instytucje niosące pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
tel. 85 718 81 00 wew. 42
 
Punkt Konsultacyjny w Zabłudowie
tel. 85 718 81 22, 85 71 88 189
 
Posterunek Policji w Zabłudowie KP w Michałowie
tel. 85 670 41 53, resort - tel. 85 712 02 12
 

Dodana: 11 wrzesień 2015 13:00

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 14:59