Gmina Zabłudów położona jest w powiecie białostockim, w województwie podlaskim. Bezpośrednio sąsiaduje z miastem Białystok, na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski. Przez jej obszar przebiegają ważne szlaki komunikacyjne m.in. droga krajowa Nr 19 Kuźnica Białostocka-Białystok – Lublin- Rzeszów oraz droga wojewódzka Nr 685 Białystok – Hajnówka. Bliskość miasta wojewódzkiego ułatwia mieszkańcom gminy lepszy dostęp do kultury, szkolnictwa, zatrudnienia, opieki zdrowotnej.

Na terenie gminy znajdują się wszelkie niezbędne do codziennego funkcjonowania instytucje. Należą do nich urząd miejski , urząd pocztowy , szkoły, bank, ośrodki zdrowia, punkt wyjazdowy pogotowia ratunkowego, rewir policji , stacje paliw, strażnica straży pożarnej, punkty gastronomiczne , noclegowe , ośrodek pomocy społecznej, ośrodek kultury, i biblioteka. Gmina Zabłudów zajmuje powierzchnię 339,77 km². Jest gminą miejsko-wiejska w skład której wchodzi 46 sołectw. Cechą charakterystyczna jest rozdrobnienie i rozproszenie sieci osadniczej oraz niewielkie rozmiary ośrodka miejskiego.
Północna części gminy to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz tereny pod działalność gospodarczą, natomiast południowa część to działalność zdecydowanie agrarna.

Gmina posiada jedne z lepszych w województwie podlaskim rolnicze przestrzenie produkcyjne. Sprzyja to rozwojowi hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz produkcji roślinnej, głównie zbóż.
Sąsiedztwo Białegostoku, stwarza możliwość zbytu produktów rolnych oraz rozwoju urządzeń produkcyjnych i usługowych na rzecz tak dużego miasta.
.
Kolejnym niezaprzeczalnym walorem gminy są korzystne warunki do rozwoju turystyki. Miejsca o wyróżniających się cechach turystycznych zlokalizowane są w dwóch rejonach: północnym obejmującym leśne tereny Puszczy Knyszyńskiej i stanowiącym w większości otulinę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz południowym leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew i stanowiącym część Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. Atrakcyjność tych okolic sprzyja rozwojowi budownictwa letniskowego. Rolnicze tereny gminy wraz z przepięknymi lasami Puszczy Knyszyńskiej i Dolina Narwi sprzyjają turystyce rekreacyjnej. Można tu znaleźć spokój i ciszę. Malownicze szlaki piesze i rowerowe zapewniają niezapomniane przeżycia miłośnikom przyrody w każdym wieku.

Do najważniejszych zabytków znajdujących się w gminie Zabłudów należą:
- układ przestrzenny miasta Zabłudowa z XVI w.
- kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie z pierwszej połowy XIX w. - cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie z polowy XIX w.
- kaplica pw. św. Rocha w Zabłudowie z 1850 r.
- kaplica pw. św. Marii Magdaleny w Zabłudowie z drugiej połowy XVIII w.
- domek koniuszego usytuowany w Parku Podworskim w Zabłudowie
- cerkiew prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana w Rybołach z drugiej połowy XIX w.
- cerkiew cmentarna pw. św. Jana Teologa w Pawłach z drugiej połowy XIX w.
- cerkiew cmentarna pw. św. Jerzego w Rybołach z przełomu XVIII/XIX w.
- pomnik poświęcony żołnierzom AK w Pawłach
- obelisk w Zaciszu upamiętniający deportację mieszkańców Białostocczyzny Syberię
w 1940 r.
- obelisk w Kamionce z 1928 r. upamiętniającym X Rocznicę Odzyskania Niepodległości
- aleja lipowa w Bogdańcu