Uwarunkowania gospodarcze i przyrodnicze

Uwarunkowania przyrodnicze

Obszar gminy Zabłudów charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego. Gmina położona jest na obszarze Zielonych Płuc Polski. W krajobrazie przeważają rozlegle równiny urozmaicone rozlewiskami w dolinie Narwi oraz lasami skraju Puszczy Knyszyńskiej.

Od granic aglomeracji białostockiej istnieje strefa o zasięgu 10 km lasów szczególnie chronionych tzw. „lasów ochronnych” ochronnych miasta Białystok. Lasy występujące na terenie gminy pełnią funkcję wodo- i glebochronną, chronią też środowisko przyrodnicze, stanowiąc ostoję dla dzikiego ptactwa i drobnej zwierzyny.

Na terenie gminy znajdują się dwa objęte ochroną prawną obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”
 • Otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego

Istotną rolę odgrywają przyrodnicze struktury funkcjonalno–przestrzenne tworzące tzw. system ekologiczny gminy, do jego głównych obszarów należą:

 • Doliny rzek:

 • dolina Narwi – wieloprzestrzenny element ekosystemu przyrodniczego o znaczeniu ponadlokalnym, ujęta w koncepcji Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Górnej Narwi” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Górnej Narwi”),
 • pozostałe mniejsze doliny cieków wodnych, w szczególności: Małynki, Czarnej, Rudni, Gniłej, Mieńki, Turośnianki, Niewodnicy, Białej, Płoski i Bakinówki oraz obniżenia terenu stanowią drobnoprzestrzenny element systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym i funkcjach: ekologicznej, krajobrazowej, gospodarczej, rekreacyjnej; 
 • Kompleksy leśne:
 • Puszcza Knyszyńska – wieloprzestrzenny element ekosystemu przyrodniczego o znaczeniu ponadlokalnym, ujęta w koncepcji Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000
 • pozostałe kompleksy leśne stanowiące elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym i funkcjach: ekologicznej, krajobrazowej, gospodarczej.

Uwarunkowania gospodarcze

 

Gmina Zabłudów bezpośrednio od strony północy sąsiaduje ze stolicą województwa podlaskiego Białymstokiem, co ma wpływ na skupienie w tej części gminy zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz terenów związanych z rozwijającą się działalnością gospodarcą

Przez jej obszar przebiegają drogi:

 • Krajowa nr 19 Białystok – Lublin;
 • Wojewódzka nr 685 Białystok – Hajnówka, prowadząca do Białowieskiego Parku Narodowego - rezerwatu z najlepiej zachowanym lasem nizinnym w Europie;
 • Połączenia między poszczególnymi miejscowościami na obszarze gminy zapewniają drogi lokalne /gminne i powiatowe/ o łącznej długości 212 km.

 

Gęsta sieć lokalnych dróg ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego w gminie, które szczególnie intensywnie rozwija się w strefie podmiejskiej miasta Białegostoku (Kuriany, Halickie), a także w takich miejscowościach jak: Zabłudów, Kolonia Zabłudów Skrybicze, Zwierki, Łubniki, Protasy, Zagruszany. Dobrze rozwinięta na terenie gminy sieć placówek oświatowych sprzyja osadnictwu młodych rodzin.

Zakłady produkcyjne i usługowe w większości zlokalizowane są w zachodniej części gminy, w miejscowościach: Kuriany, Białostoczek, Halickie, Protasy, Zwierki będących w sąsiedztwie bądź bliskiej odległości od miasta Białegostoku

Głównymi atutami terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Zabłudów są:

 • położenie w bliskim sąsiedztwie aglomeracji Białegostoku oraz poza obszarami prawnie chronionymi,
 • niski wskaźnik urbanizacji,
 • dobra sieć połączeń komunikacyjnych,
 • dostęp do zasobów ludzkich i naturalnych,
 • niskie stawki podatków wynikające z miejsko-wiejskiego charakteru gminy,
 • doświadczenie w obsłudze inwestorów,
 • przychylność władz samorządowych.

 Gmina dysponuje terenami przeznaczonymi pod inwestycje położonymi w Zabłudowie. Są to działki o powierzchni: 2,7 ha, 10 ha, 4,5 ha, 3,7 ha. Ponadto  prowadzone są roboty budowlane zmierzające do uzbrojenia dwóch działek o łącznej  powierzchni 3,8 ha.

 • W 2018 roku, w Zabłudowie powstała nowa fabryka firmy SaMASZ - światowego lidera w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości maszyn rolniczych oraz komunalnych.
 • Na terenie gminy w ostatnich latach zaczęły powstawać nowe formy działalności gospodarczej, uwzględniające potrzeby rynku.
 • W 2017 roku zarejestrowanych było 570  małych firm usługowych /osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/.
 • W gminie Zabłudów powstają również inwestycje na bazie nowoczesnych technologii takie jak biogazownia rolnicza zajmująca się produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Gmina Zabłudów – z uwagi na dużą powierzchnię - posiada jedne z lepszych w województwie podlaskim rolnicze przestrzenie produkcyjne. Sprzyja to rozwojowi hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz produkcji roślinnej, głównie zbóż. Produkcja rolna dominuje w południowej i wschodniej części gminy

Powrót na początek strony