Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020

Ofertę można składać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, w godz. 7.00 do 15.00.,

Ilustracja do artykułu WZÓR plakat rachmistrz pan2.jpg

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Zabłudowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się z pośród osób:

 1. pełnoletnich;

 2. zamieszkałych na terenie gminy Zabłudów;

 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na  rachmistrza terenowego składa oświadczenie o  spełnieniu wymogu, o  którym  mowa w  pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę można składać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, w godz. 7.00 do 15.00., w kopercie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście, oraz drogą elektroniczną na adres: um@zabludow.pl z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów/ wpływu na skrzynkę elektroniczną.

9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Adam Andrejczuk, tel. 85 7188 100 wew. 39

10. Załączniki nr 1, 2 i 3 potrzebne do przygotowania oferty są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8 w wejściu do urzędu lub na stronie internetowej urzędu pod adresem: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Spis rolny.

GMINNY KOMISARZ SPISOWY

Adam Tomanek

Poleć innym:
Powrót na początek strony