BURMISTRZ INFORMUJE

W dniu 29.04.2016 r. w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” pomiędzy partnerami projektu, tj. Miastem Białystok, Gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz Powiatem Białostockim. Porozumienie zawarte zostało na okres przygotowania i realizacji Projektu oraz na okres zapewnienia jego trwałości tj. 5 lat. W projekcie zaplanowano działania kształtujące zrównoważoną mobilność miejską, w tym w szczególności: zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego, budowę dróg rowerowych, budowę i przebudowę dróg lokalnych, które pozwolą na utworzenie nowych połączeń komunikacji miejskiej i poprawią stan infrastruktury transportu miejskiego w BOF. Dla Gminy Zabłudów oznacza to realizację inwestycji drogowej w miejscowości Kuriany o szacowanym koszcie około 5 mln zł.

 

Gmina Zabłudów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Termomodernizacja świetlic wiejskich w Gminie Zabłudów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie priorytetu V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Projekt nie spełnił kryteriów merytorycznych. Nie osiągnęliśmy wymaganego progu 60% możliwych do uzyskania punktów. Ostateczna punktacja stała się możliwa do wyliczenia dopiero po zweryfikowaniu przez Urząd Marszałkowski wszystkich złożonych w ramach konkursu wniosków i ogłoszeniu wartości relacji wnioskowanego dofinansowania UE do ilości zaoszczędzonej energii (zł./MWh). O naszym wyniku w szczególności zadecydowało kryterium dochodu podatkowego gminy oraz efektywności kosztowej ograniczenia zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej. W pierwszym przypadku na 15 możliwych do uzyskania punktów Gminie przyznano 0. W naszej opinii sposób obliczania dochodu podatkowego brany pod uwagę przy ocenie wniosków projektowych budzi szereg zastrzeżeń metodologicznych, które obecnie zgłaszamy do wielu instytucji (o tym postaram się napisać w jednym z kolejnych wydań naszej gminnej gazety). Krótko mówiąc – przy stosowanej metodzie wyliczania „siły podatkowej gminy” nie możemy liczyć na jakiekolwiek dodatkowe punkty, co w konsekwencji w znaczącym stopniu ogranicza nasze szanse na zdobycie dofinansowania. Drugim kryterium determinującym ostateczny wynik okazała się „efektywność kosztowa ograniczenia zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej”. W tym wypadku z kolei mówić możemy o zasadzie „kwadratury koła”. Nieznaczna ilość przydzielonych Gminie punktów w ramach tego kryterium jest następstwem niskiego stopnia korzystania z pomieszczeń świetlic wiejskich zgłoszonych do konkursu, to zaś w dużej mierze warunkowane jest złym stanem technicznym tych obiektów. W ten sposób nie jesteśmy w stanie zagwarantować osiągnięcia optymalnej efektywności kosztowej, co skutkuje mniejszą ilością otrzymanych przez wniosek punktów.

Choć jest to dla nas informacja bolesna, nie załamujemy rąk, tylko szukamy innych źródeł dofinansowania naszych pomysłów.

 

 

Dziwny ten świat, gdzie przemoc czyni tyle zła” – oddziaływanie informacyjne i profilaktyczne na temat zjawiska przemocy skierowane do mieszkańców Gminy Zabłudów to nazwa projektu, który planujemy realizować w ramach wytycznych Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2016 na podstawie otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym Programu jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jako cel szczegółowy Program zakłada: Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wniosek projektowy z wnioskowaną kwotą dofinansowania 60000 zł przy wkładzie własnym równym 20% całkowitej wartości projektu. O ile projekt przebrnie pozytywnie ścieżkę weryfikacji i uzyskamy środki na jego realizację, uczestniczyć w nim będzie szereg instytucji, którym przypadnie mniejszy lub większy zakres działania wraz ze stopniem zaangażowania. Projektowi liderować ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

Czas realizacji projektu to okres lipiec-grudzień 2016 r.

Adam Tomanek - Burmistrz Zabłudowa

Powrót na początek strony