BURMISTRZ INFORMUJE

Po raz pierwszy na stronie gminy pojawia się kącik z informacjami poświęconymi najważniejszym wydarzeniom i informacjom na temat tego „co, jak i dlaczego” dzieje się w naszej Gminie i urzędzie. Pragniemy sprawić byście byli Państwo rzetelnie, i „z pierwszej ręki” powiadamiani o najważniejszych tematach dotyczących nas wszystkich jako mieszkańcach ziemi zabłudowskiej, by niedomówienia i wątpliwości oraz pogłoski na różne tematy zastąpić konkretami. Deklarujemy comiesięczne, raz ciekawsze i rokujące więcej nadziei, innym razem mniej satysfakcjonujące a nawet bolesne, ale prawdziwe i zobiektywizowane doniesienia o naszych działaniach na rzecz rozwoju gminy. Kwietniowy artykuł niech będzie okazją do wypunktowania tego czym zajmował się nasz samorząd w ostatnich miesiącach. I tak:

 • Złożone wnioski o dofinansowanie

Koniec 2015 roku był bogaty we wnioski projektowe złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zostały uruchomione konkursy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP). Wliczając projekt partnerski planowany do realizacji z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku jako liderem, przygotowanych zostało siedem projektów na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł przy dofinansowaniu sięgającym 90% wartości projektów. Wszystkie przeszły ocenę formalną, a teraz czekamy na wyniki oceny merytorycznej. Czy wszystkie otrzymają dofinansowanie? Tego nie wiemy. Obecnie mamy jednak przynajmniej poczucie tego, że uczyniliśmy wszystko by skorzystać z szansy wsparcia gminy na polu funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkola oraz w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej. Przygotowane projekty to:

- „Przedsiębiorczo i Zawodowo – kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów wczesnych etapów kształcenia w nowym modelu wsparcia orientacji edukacyjno-zawodowej młodzieży w gminie Zabłudów”,

- „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic i uczniów szkół podstawowych w Białostoczku, Rafałówce i Dobrzyniówce na terenie gminy Zabłudów”,

- „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w Zabłudowie”,

- „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic i uczniów gimnazjum w Zabłudowie”,

- „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu TIK u uczennic i uczniów gimnazjum w Zabłudowie”,

- „Zabłudowska Akademia Dobrego Startu – program wsparcia rozwoju kompetencji i kształtowania prawidłowych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym”,

- „Znów aktywni – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych MOPS w Zabłudowie”.

Pamiętamy także o ogromnych potrzebach z zakresu infrastruktury technicznej. Bacznie śledzimy i reagujemy na pojawiające się sposobności do złożenia wniosków o dofinansowanie w interesujących nas obszarach tematycznych. Praktycznie do dnia dzisiejszego uczestniczyliśmy we wszystkich możliwych uruchamianych konkursach, dotyczących rozbudowy infrastruktury technicznej. W większości przypadków aktualnie wnioski są na etapie oceny formalnej. Dofinansowanie przyznano projektowi w Protasach. Na dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych oczekuje inwestycja na ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie. Warto zaznaczyć, że konkurencja we wszystkich ogłaszanych konkursach jest wręcz ogromna. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 gminy i powiaty złożyły łącznie 92 wnioski zaś do konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęło ich aż 280.

Poniżej zamieszczamy wykaz złożonych przez Gminę Zabłudów wniosków o dofinansowanie:

 1. Urządzenie parku w Protasach - wartość zadania: 6501,00 zł., dofinansowanie 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - data złożenia wniosku: 08.01.2016 r.,
 2. Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie - wartość zadania: 2264101,00 zł., dofinansowanie 50% ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - data złożenia wniosku: 30.10.2015 r.,
 3. Termomodernizacja świetlic wiejskich w Gminie Zabłudów - wartość zadania: 1214297,75 zł., dofinansowanie 65% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie priorytetu V. Gospodarka niskoemisyjna - data złożenia wniosku: 06.11.2015 r.,
 4. Przebudowa ciągu dróg Zabłudów – Kudrycze - wartość zadania: 3997318,31 zł., dofinansowanie 63,63% ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - data złożenia wniosku: 17.03.2016 r.,
 5. Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie - wartość zadania: 824 804,16 zł., dofinansowanie 455 681,00 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - data złożenia wniosku: 17.03.2016 r.,
 6. Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej Nr 106853B Rafałówka – Zacisze – Zajezierce – Kamionka – Płoskie – Borowiki – droga powiatowa, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 1+352 Kamionka – Płoskie - wartość zadania 299777,13 zł., dofinansowanie 50% w zakresie dysponowania środkami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - data złożenia wniosku: 29.02.2016 r.
 • Realizujemy projekt „Umiem pływać”

Ruszyła kolejna edycja projektu „Umiem pływać”, z którego również i w tym roku korzysta Gmina Zabłudów. Jego realizatorem na terenie województwa podlaskiego jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku. Zajęcia finansowane są ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Podlaskiego oraz budżetu gminy. W ramach projektu uczniowie klas I – III mają możliwość korzystania z nieodpłatnych zajęć na krytej pływalni „Na Fali” w Michałowie. Z oferty programu, który realizuje Gmina Zabłudów w porozumieniu z PW SZS w Białymstoku skorzystało w bieżącym roku 45 uczniów Szkoły Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i trwają półtorej godziny. Każde dziecko uczestniczy w dwudziestu takich jednostkach. Program ten ma na celu zachęcenie uczniów do formy aktywności jaką jest pływanie poprzez zabawy w wodzie i zdobywanie sprawności,. Wszyscy uczestnicy objęci projektem pod okiem instruktorów nabywają umiejętności pływania, poznają zasady bezpiecznego wypoczynku i obcowania z wodą. Dzięki dostępnym przyborom takim jak: deski do pływania, makarony, piłki, przedmioty do wyławiania, dzieci mają możliwość wykonywania ćwiczeń oswajających z wodą, wypornościowych, ślizgów na piersiach i grzbiecie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego typu aktywności ruchowej. W ramach zajęć zdobywają odznaki:

- Rybka - czyli wykonanie prawidłowego oddychania z wytworzeniem poduszki powietrznej wdech-bezdech-wydech w leżeniu na piersiach z chwytem za krawędź basenu, wykonanie ćwiczeń wypornościowych „meduzy” na piersiach i „korka”.

- Foka - doskonalenie prawidłowego odbicia od ściany pływalni z zaznaczeniem fazy szybowania i prawidłowego ułożenia ciała na piersiach i grzbiecie.

- Nurek - w ułożeniu na piersiach i grzbiecie praca nóg do kraula z makaronem w połączeniu z prawidłowym oddychaniem.

Delfinek - przepłynięcie dystansu 15-25m przy użyciu nóg do kraula na grzbiecie bez przyborów i przyrządów wypornościowych.


 • Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku ulegają zmianie opłaty za odpady komunalne. Nie jest to niestety żart „primaaprilisowy”, a konsekwencja - bolesna niejednokrotnie w sensie ekonomicznym dla wielu osób - nowelizacji ustawy nakładającej na gminy obowiązek zmiany częstotliwości odbioru odpadów w okresie wiosenno-letnim. Pragniemy w tym miejscu wyjaśnić. W dniu 01.02.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie w okresie od kwietnia do października wprowadzono dwukrotny w miesiącu wywóz odpadów zmieszanych i bioodpadów w budynkach zabudowy jednorodzinnej i raz na tydzień z budynków wielolokalowych. Wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Zabłudów najtańszy wykonawca - konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME - zaproponował stawkę miesięczną w kwocie 53583 zł brutto miesięcznie, to jest o ponad 60% wyższą w stosunku do płaconej przez gminę dotychczas.

Powyższe czynniki znacznie zwiększyły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zabłudów, co w konsekwencji przełożyło się na podwyższenie opłat dla mieszkańców.

W zależności od sposobu gromadzenia odpadów na nieruchomości stawki miesięczne wynoszą:

 • przy segregowanym sposobie gromadzenia odpadów na nieruchomości opłata od 1 kwietnia wynosi 8 zł od osoby miesięcznie – dotychczas opłata wynosiła 6 zł od osoby miesięcznie,
 • przy niesegregowanym sposobie gromadzenia odpadów na nieruchomości opłata od 1 kwietnia wynosi 20 zł od osoby miesięcznie – dotychczas opłata wynosiła 15 zł od osoby miesięcznie.

W przypadku firm znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów od 1 kwietnia 2016 r. zmianie uległa opłata za jednorazowy wywóz pojemnika o określonej pojemności, ale tylko w przypadku, gdy odpady są gromadzone na nieruchomości w sposób selektywny, tj.:

 

Pojemność pojemnika

Stawka opłaty dotychczasowa

Stawka opłaty nowa

120 l

10 zł

13 zł

240 l

19 zł

25 zł

1100 l

55 zł

60 zł

5 m3

250 zł

300 zł

7 m3

300 zł

420 zł

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła również możliwość ustalenia odrębnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych liczących 6 osób i powyżej 6 osób. W dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XII/95/2015 zostały wprowadzone następujące stawki dla tego rodzaju gospodarstw domowych:

 • 36 zł przy segregowanym sposobie gromadzenia odpadów,
 • 90 zł przy niesegregowanym sposobie gromadzenia odpadów.


 • Zamówienia publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w 2016 roku

18 kwietnia 2016 r. upływa termin wdrożenia do polskiego prawa dyrektyw unijnych, będących podstawą stworzenia między innymi nowej ustawy o systemie zamówień publicznych. Do tego czasu planowane jest ogłoszenie kliku, kluczowych dla rozwoju gminy w najbliższym okresie przetargów. Znaleźć się tam powinno m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w m. Kuriany - ulica Gminna, dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie czy też przeprowadzenie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów. W bieżącym roku w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawców na następujące rodzaje prac:

 1. Budowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie - najkorzystniejszą ofertę (za cenę 457988,35 zł) złożyła firma: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie z terminem wykonania 30.06.2016 r.
 2. Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Zabłudów - umowy na czas do 31.03.2017 r.

Zadanie nr I – usługi wykonywane równiarką:

ABRABUD Firma Handlowo – Usługowa Kamil Abramowicz Zabłudów

Zadanie nr II – usługi wykonywane równiarką:

ABRABUD Firma Handlowo – Usługowa Kamil Abramowicz Zabłudów

Zadanie nr III – dostawa mieszanki żwirowej

Firma Kaczanowski Jarosław Bielsk Podlaski

Zadanie nr IV – dostawa żwiru

Firma Kaczanowski Jarosław Bielsk Podlaski

Zadanie nr V – dostawa piasku

Firma Kaczanowski Jarosław Bielsk Podlaski

Zadanie nr VI – dostawa tłucznia betonowego

SOLIDMAT Mateusz Regucki Zabłudów

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych położonych w obrębie m.Zabłudów - najkorzystniejszą ofertę z terminem wykonania 18.11.2016 r. (za cenę 119802,00 zł) złożyła firma: STRADA Tomasz Borowik Białystok.

 

Tak jak zaznaczyliśmy na wstępie – pragniemy dostarczać i dzielić się posiadaną informacją. Wychodzimy z założenia, że jedynie w ten sposób możecie Państwo właściwie oceniać naszą pracę, nasze decyzje i podejmowane przez nas działania. Wszystkich mieszkańców i przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej serdecznie zapraszamy na naszą nowopowstałą, rozpoczynającą swoją historię stronę internetową (http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl.) a także do korzystania z oficjalnego fanpage'a Gminy Zabłudów.

 

Burmistrz Zabłudowa

Adam Tomanek

Powrót na początek strony