Opłata za odbiór odpadów

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Opłata dla gospodarstw domowych niesegregujących odpadów

= 35 zł/m-c  x  liczba mieszkańców (zamieszkujących na nieruchomości)

 

2. Opłata dla gospodarstw domowych segregujących odpady

= 13 zł/m-c  x  liczba mieszkańców (zamieszkujących na nieruchomości)

 

3. Opłata dla gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego:

  • w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny - 120 zł/m-c;
  • w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny - 60 zł/m-c.


Wysokość opłaty dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,

1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Sposób zbierania odpadów

Wielkość pojemnika

120l

240l

1100l

5 m3

7 m3

Wysokość opłaty za jednorazowy wywóz

nieselektywny

33 zł

61 zł

220 zł

800 zł

1100 zł

selektywny

22 zł

41 zł

140 zł

496 zł

693 zł

 

 


Wysokość opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Ryczałtowa stawka opłaty za rok jest  płatna z dołu  i wynosi:

1. Od jednego domku letniskowego:

  •  243 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  •  405 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 2. Od innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

Sposób zbierania odpadów

Rodzaj pojemnika

120 l

240 l

1100l

Kp 5 ( 5 m3)

Kp 7 ( 7 m3)

Stawka ryczałtu za rok

selektywny

250 zł

495 zł.

1.188 zł.

5940 zł.

8300 zł.

nieselektywny

390 zł.

730 zł.

2230 zł.

9900 zł.

11800 zł.

 Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w zabłudowie nr XXX/287/2017w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Deklaracja w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Powrót na początek strony