Opłaty za wynajem pomieszczeń

Stawki opłat za korzystanie z hali sportowej:

L.p.

Podmioty i formy użytkowania hali

Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń

Opłata brutto

1.

Zawody sportowe, turnieje sportowe, rozgrywki o finałów turniejów organizowane przez Kluby i sekcje sportowe, zakłady pracy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne i grupy zorganizowane.

hala, sanitariaty, szatnia

50 zł/h

3.

Treningi klubów i sekcji sportowych działających na terenie Gminy Zabłudów.

hala, sanitariaty, szatnia

0 zł/h

4.

Grupy zorganizowane na zajęcia sportowo - rekreacyjne.

hala, sanitariaty, szatnia

60 zł

/1,5 h

Stawki opłat za korzystanie z sali lustrzanej:

L.p.

Formy użytkowania hali

Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń

Opłata brutto

1.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne.

sala, sanitariaty, szatnia

25 zł

/1,5 h

 

Regulamin korzystania z hali

 

Źródło: Zarządzenie Nr VII /171/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem hali sportowej w Zabłudowie

 


 

Stawki opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Zabłudów.

Wynajem świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych
W cenę wynajmu wchodzi dostęp do kuchni

Wynajem świetlicy do 4 h

150 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy powyżej 4 godz.

200 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy od 12 h do 30 h

400 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy wiejskiej w Kurianach

Wynajem świetlicy do 4 h

100 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy powyżej 4 godz.

150 zł.+ należny podatek VAT

Wynajem świetlicy od 12 h do 30 h

200 zł.+ należny podatek VAT

 • Osoby wynajmujące są odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas wynajmu oraz o pozostawienie budynku uporządkowanego, z kompletnym i sprawnym wyposażeniem.
 • Opłaty uiszcza się w terminie 7 dni przed ustaloną data wynajmu. Opłaty należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w Podlasko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie nr 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110.

        (wniosek o wynajem)

 • W przypadku gdy zachodzą okoliczności, w których data wynajmu nie była wcześniej ustalona, opłatę uiszcza się najpóźniej przed udostępnieniem wynajmowanych pomieszczeń.

Nie pobiera się opłat za:

 • spotkania prowadzone w ramach prowadzonej działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej w szczególności przez: organizacje pozarządowe, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, związki wyznaniowe, parafie, Gminę Zabłudów;
 • najem świetlicy na konsolację (stypy).

 

Źródło:Zarządzenie Burmistrza Zabłudowa w sprawie ustalania stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Zabłudów

http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/rda_prawa_1/zarzadzenia-burmistrza-zabludowa/zarzadzenia-burmistrza-zabludowa-vi-kadencji--2010---2014-/zarzadzenie-nr-vi-164-2012.html


 

Minimalne stawki za wynajem pomieszczeń szkolnych

 • Umowy na wynajem zawierane sa z dyrektorami szkół.
 • Zakazuje się  wynajmu pomieszczeń szkolnych na cele pozostające w sprzeczności ze statutową działalnością szkoły lub gdy korzystanie z przedmiotu najmu koliduje z realizacją zadań szkolnych.

Rodzaj pomieszczenia

Stawka za wynajem brutto

 • sala lekcyjna

20 zł / za godzinę

 • sala gimnastyczna

30 zł / za godzinę

 • pracownia komputerowa

40 zł / za godzinę

 • pomieszczenie na sklepik

200 zł /za miesiąc

Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą być udostępnione na:

 • spotkania z mieszkańcami organizowane przez organy administracji rządowej i samorządowej,
 • organizację narad, konferencji, szkoleń, kursów organizowanych prze organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • realizację zadań statutowych Gminy Zabłudów i jej jednostek organizacyjnych,
 • bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz wychowanków przedszkola, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
 • imprezy zlecone przez Gminę lub odbywające się pod patronatem Burmistrza Zabłudowa.

 

Źródło: Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zabłudów

Imieniny

czw, 16 września 2021, imieniny: Edyty, Korneliusza, Cypriana
Powrót na początek strony