Podatek od nieruchomości

  1. Podatek od gruntów:

Rodzaj gruntów

Stawka podatku

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

0,83 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha powierzchni

znajdujące się pod budynkami wybudowanymi na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne

0,42 zł od 1 m2 powierzchni,

pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  ,

0,29 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

  1. Podatek odd budynków lub ich części:

Rodzaj budynków

Stawka podatku za 1m2 powierzchni użytkowej

mieszkalnych

0,66 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyjątkiem:
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej budynku powyżej 20.000 m2, dla których stawka podatku wynosi 11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.*

20,20 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł

wybudowanych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne,

7,35 zł

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,00 zł

 

  1. Podatek od budowli wynosi 2 % ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Źródło: uchwała Rady Miejskiej w Zabłudowie NR XX/165/2016  w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

(*) zmiana wprowadzona uchwałąrady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXXVIII/350/2018 z dnia 30 lipca 2018r

 

Powrót na początek strony