Podatek od nieruchomości

Stawki podatku obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł/m2
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,71 zł/ ha
 • znajdujących się pod budynkami wybudowanymi na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne – 0,49 zł/m2
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł/m2,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł/m2;

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych wybudowanych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • od budowli 2 % ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Płatność

Należności podatkowe należy uiszczać na osobne dla każdego podatnika konto bankowe. Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymują w decyzjach wymiarowych.

 


Żródło: Uchwała Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 listopada 2018r Nr II/5/2018 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5074/akt.pdf

Poleć innym:
Powrót na początek strony