Organizacje pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE

NA TERENIE GNMINY ZABŁUDÓW

 

Klub Sportowy „ Rudnia "

Adres: Zabłudów
ul. Mickiewicza 20

http://www.rudnia.pl/

Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do ewidencji kultury fizycznej i ich 
związków prowadzonej przez Starostę Białostockiego. 
Podstawowym celem działalności klubu jest popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie sportu w Gminie Zabłudów.
 
Ludowy Klub Sportowy „Zwierki”
Adres: Zwierki 1A
16-060 Zabłudów
 
Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do ewidencji kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę  Białostockiego.
Podstawowym celem działalności klubu jest popularyzowanie, rozwój  i upowszechnianie sportu w Gminie Zabłudów.
 

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
działający przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie.
 
Adres: Zabłudów
ul.Mickiewicza 20
16-060 Zabłudów
Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ich związków sportowych prowadzonej przez Starostę Białostockiego.
 
Podstawowym celem działalności klubu jest:
 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialna rodziców i sympatyków Klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu upowszechniania rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ZABŁUDÓW W 2015 ROKU

 1. Organizacje pozarządowe w wyniku przeprowadzonych konkursów otrzymały dotacje:

 2. Klub Sportowy „RUDNIA” w Zabłudowie w wysokości  100 000 zł
  2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” w Zabłudowie w wysokości 19.000 zł
  3. Uczniowski Klub Sportowy „DĄB” w Zabłudowie w wysokości 6.000 zł
  4. Ludowy Zespół Sportowy „ZWIERKI” w Zwierkach:
  - projekt „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu” w wysokości 20.000 zł
  - projekt „Popularyzacja i upowszechnianie gry w szachy” w wysokości 3.500 zł
  5. Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy „Podlasie” w wysokości 35.000 zł.

 


Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWA”.
 
Adres: Rafałówka 63
16-060 Zabłudów
 
Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego .
 
Działalność statutowa:
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspakajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnychmieszkańców,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folwarki.
 
Adres: Folwarki Tylwickie 55
 16-060 Zabłudów
 
Forma prawna: stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa wsi,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych, zwłaszcza kobiet i młodzieży z terenów wiejskich, edukacja ludności wiejskiej,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie wszechstronnej działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynku, w szczególności wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, szerokiego grona osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • wspieranie przedsiębiorczości, w tym popularyzowanie i wspieranie tradycyjnych i ekologicznych metod gospodarowania, tradycyjnych rzemiosł,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do  pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska, infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym m.in.:  tworzenie  tras turystycznych I miejsc wypoczynku, telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater, zagospodarowanie odpadów, ochrona cieków wodnych,
 • rozwój produktu lokalnego, propagowanie metod i sposobów produkcji  zdrowej żywności, ich promocja i produkcja,
 • podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej,
 • reprezentowanie zbiorowych interesantów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz ścisła z nimi współpraca.

 

M.H

Dodana: 9 wrzesień 2015 14:02

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 13:30