Usługi w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIERANIA I TRANSPORTU, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, Referat Gospodarki Komunalnej.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100 wew. 37 lub tel. bezpośredni (0-85) 7188-669.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek DRUK DO POBRANIA wraz z załącznikami.

Opłaty:

  • 107 zł. (na podstawie art.1 ust. 1, pkt. 1, lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) w formie przelewu.

Opłatę należy wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Zabłudowie:

BS Zabłudów, ul Surażska, 16-060 Zabłudów

Nr 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Termin i tryb załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa.

Podstawa prawna:

  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Załączniki

Powrót na początek strony