Deklaracja dostępności serwisu Gmina Zabłudów

Urząd Miejski w Zabłudowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gmina Zabłudów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gmina Zabłudów.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Urząd dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo) Dokumenty zawierające tabele stanowiące załączniki do uchwał i sprawozdań budżetowych ( są tworzone w oparciu o wytyczne zawarte w osobnych ustawach i rozporządzeniach). Dostosowanie wyżej wymienionych treści wiązałoby się z utratą autentyczności powielanych elementów, nie jest możliwe z przyczyn technicznych oraz wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR . W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia alternatywnej metody odczytania lub omówienia dokumentu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-12-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Halicka - koordynator ds. dostepności, adres poczty elektronicznej a.halicka@zabludow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857188100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Po wyczerpaniu procedury uzyskania dostępności do dokumentów w Urzędzie skarge na brak dostępności mozna skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynku

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron budynku:

  • wejście od strony ul. Rynek – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody);
  • wejście od ul I Dywizji - brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody).

Budynek Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nie jest wyposażony w windę i platformę.

Dostosowanie parkingów

 Do budynku urzędu prowadzą dwa wjazdy - jeden od ul. Rynek, drugi od ul. I Dywizji, gdzie urządzono parkingi dla klientów instytucji oraz pracowników, wyznaczając także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Udogodnienia

Prawo wstępu z psem asystującym

 Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu lub biura (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy Urzędu.

Dostępność tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze ( z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem poprzez:

  • przesłanie zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie na adres um@zabludodow.pl;
  • zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: (85) 71 88 100.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku  innych problemów prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są:

  • koordynator ds. dostępności - Anna Halicka, email: a.halicka@zabludow.pl nr tel. 857188 100 nr. wewnętrzny  43,
  • kancelaria - Dorota Ignaciuk nr tel. 857188 100 nr. wewnętrzny  21,
  • informatyk - Łukasz Puciłowski nr tel. 857188 100 nr. wewnętrzny  43 email informatyk@zabludow.pl.
  • redaktor serwisów internetowych Joanna Jakoniuk, e mail: biuro@zablucow.pl nr tel. 857188 100 nr. wewnętrzny  24,
Powrót na początek strony