Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt, obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.


OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. Poz.1777) oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Burmistrz Zabłudowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów

 

Termin konsultacji: od dnia  11 sierpnia 2017r do dnia 11 września 2017r.

Projekt Programu Rewitalizacji dostępny jest pod linkiem http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/gminny_program_rewitalizacji/projekt-gminnego-programu-rewitalizacji.html?vid=17780

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
  2. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zabludow.pl
  3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Referat 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 - do sekretariatu (I piętro); w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00

 

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag  i opinii. Harmonogram spotkań:
  • Ciełuszki – 17 sierpnia 2017 r. godz. 17.00 w budynku byłej Szkoły Podstawowej
  • Krynickie – 23 sierpnia 2017 r. godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury

 

  • Zbieranie uwag ustnych w dniach:
  • 16 sierpnia 2017 r. godz. od 14.30 do 16.30 w Zabłudowie
  • 23 sierpnia 2017 r. godz. od 14.30 do 16.30 w Zabłudowie

              w pok. nr 204  Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Zabłudów. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów.

 

 

Burmistrz

Adam Tomanek


Wypełnij ankietę on line http://goo.gl/forms/bEh2fR0NfjPrkTGC3

 

Powrót na początek strony