Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji - decyduj o swojej miejscowości.

Zachęcamy do współpracy mieszkańców, poprzez dołączenie do Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki reprezentuje interesy mieszkańców, wyraża opinie w związku z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Członkowie komitetu wspólnie mogą dyskutować na temat planowanych rozwiązań i sposobu realizacji projektów. Są oni niezbędnym łącznikiem między organami gminy, a mieszkańcami i gwarantem sukcesu prowadzonych działań.

Ilustracja do artykułu komitet.jpg

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Zabłudowa ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedura zawartą w regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/302/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Zabłudowa w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów na lata 2017-2023.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 3 do 7 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji tj, przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 29 maja do 12 czerwca 2018 roku włącznie. Zgłoszenie kandydata należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Deklaracji członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: um@zabludow.pl, w tytulee-maila należy wpisać: Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji;
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, z dopiskiem: Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji;
  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem: Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Deklaracje niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie zostaną rozpatrzone.

Deklaracje złożone w procedurze naboru podlegają ocenie formalnej Komisji powołanej przez Burmistrza.

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Zabłudowa, zgodnie z limitami osobowymi zawartymi w regulaminie.

 

Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Zabłudów.
  2. Deklaracja członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Zabłudów:

- dla mieszkańca (osoby fizycznej,

- dla organizacji pozarządowej/ przedsiębiorcy.

 

Zabłudów 29 maja 2018r                                                                Burmistrz Zabłudowa

Poleć innym:
Powrót na początek strony