Ankiety i konsultacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

Na podstawie §9 Uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów - Burmistrz   informuje, że na terenie Gminy Zabłudów zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w celu poznania opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w Satutcie Gminy Zabłudów.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Zabłudów wpisani do rejestru wyborców Gminy Zabłudów, posiadający prawa wyborcze według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

Wnioski i uwagi do konsultowanego projektu można składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag/wniosków[1]. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Zabłudów oraz druki formularzy będą dostępne w okresie trwania konsultacji tj. od 20 czerwca 2016r do 20 lipca 20205r w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie pok. Nr 203 – Biuro Rady Miejskiej oraz na stronach internetowych Urzędu. Wypełniony formularz można wysłać także pocztą najpóźniej w dniu20 lipca 2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Burmistrz Zabłudowa
/-/ Adam Tomanek

[1] wzór formularza został określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa Nr VII/55/2015 z dnia 4 maja 2015r.

Rezerwacja na wydarzenie

Konsultacje w sprawie zmian w statucie Gminy Zabłudów

Wydarzenie nie jest objęte rezerwacją.

Załączniki

Powrót na początek strony