Burmistrz zatwierdził wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie

Ilustracja do artykułu DSC_0426.jpg

ZARZĄDZENIE NR VII /265/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA 

z dnia 15 lipca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie.

 

               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z póź.zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie.

§2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, została Pani Ewa Kołosowska.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
/-/ Adam Tomanek

Powrót na początek strony