Dowożenie uczniów do szkół


ZARZĄDZENIE NR VII/108/2015
BURMISTRZA ZABŁUDOWA
z dnia 8 października 2015


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 3, 4 i 4a oraz 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwanych dalej rodzicami.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, polegające na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (w tym uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) na trasie dom-szkoła lub ośrodek-dom, mogą wykonywać ich rodzice.
§ 2. Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w §1, następuje na okres roku szkolnego 2015/2016.

§ 3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia, a szkołą jest rozumiana, jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
§ 4. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:
1) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty,
2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
3) do ośrodka umożliwiającego udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
§ 5. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów.

§ 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w §5, jest podstawą zawarcia Umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do szkoły lub ośrodka. Umowa zawierana jest pomiędzy Gminą Zabłudów, a rodzicami.

§ 7. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi:
1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.) wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów.
2) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana, jako iloczyn: czterokrotnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły lub ośrodka, 100% stawki za kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) obowiązującej w dniu podpisania umowy i liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu rozliczeniowym.
§ 8. Liczba dni obecności dziecka w szkole lub ośrodku w przypadku dowożenia dziecka prywatnym samochodem osobowym musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub uprawnionej przez niego osoby.
§ 9. Za dni nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.
§ 10. Rodzic, który podpisał umowę, o której mowa w § 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów, rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna.

§ 11. Rachunek, o którym mowa w § 10 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.
§ 12. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje do 14 dni od dnia złożenia rachunku na wskazany rachunek bankowy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powrót na początek strony