KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABŁUDOWIE

Ilustracja do artykułu DSC_0426.jpg

Or. 2111.1.2016

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie

 

Adres szkoły: Zabłudów, ul. Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów     

 

Organem prowadzącym Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłudowie jest Gmina Zabłudów.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

  1. Do konkursu może przystąpić: osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:

a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju szkoły,

b)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w lit. c,

e)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

j)        oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388)

k)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)        oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)      oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia , tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zabłudowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                           BURMISTRZ ZABŁUDOWA

 

                                                                                 /-/ Adam Tomanek

 

Powrót na początek strony