Otwarto punkt selektywnej zbiórki odpadów

Informujmy, że od 2 maja 2017r funkcjonuje na starym wysypisku odpadów w Zabłudowie (przy drodze do wsi Krynickie) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Punkt jest czynny we wtorki i w soboty w godzinach od 1000do 1600 REGULAMINPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABŁUDOWIE...

Informujmy, że od 2 maja 2017r funkcjonuje na starym wysypisku odpadów w Zabłudowie (przy drodze do wsi Krynickie) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Punkt jest czynny we wtorki i w soboty w godzinach od 1000do 1600

 

 

REGULAMINPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABŁUDOWIE

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabłudowie, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Zabłudów dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w oznakowanych kontenerach.
 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na działce o nr geod. 83 w Zabłudowie (teren byłego składowiska odpadów).
 5. PSZOK prowadzony jest przez Urząd Miejski w Zabłudowie.

§ 2

 1. PSZOK czynny jest:

wtorek i sobota od godziny 1000 do godz. 1600

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Pracownik przyjmuje do PSZOK odpady tylko od mieszkańców Gminy Zabłudów po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Zabłudów lub dowodu ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zabłudów.
 3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, w przeciwnym przypadku pracownik PSZOK odmówi ich przyjęcia.
 4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest je umieścić w odpowiednich kontenerach.
 5. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1)    papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,

2)    tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,

3)    szkło, w tym odpady opakowaniowe,

4)    metale, w tym odpady opakowaniowe,

5)    opakowania wielomateriałowe,

6)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7)    przeterminowane leki,

8)     chemikalia,

9)     zużyte baterie i akumulatory,

10)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12)    odpady budowlane i remontowe pochodzące z drobnych prac domowych w ilości 70 kg jednorazowo,

13)    zużyte opony,

14)    tekstylia i odzież,

15)    odpady zielone.

 

 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

-        odpady zawierające azbest,

-        materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa,

-        części samochodowe (w tym szyby samochodowe),

-        opony do samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych,

-        szkło zbrojone i hartowane,

-        zmieszane odpady komunalne,

-        padłe zwierzęta,

-        odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,

-        odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.

 1. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 2. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

§ 3

 1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.

 

 1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pod numerem telefonu 85 7188 669.
 2. Na żądanie, przekazującemu odpady zostanie wystawiony dokument zawierający dane przekazującego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia, rodzaj i kod odpadu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu, wymagane przepisami prawa.
 4. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.
 5. Regulamin korzystania z PSZOK na terenie Gminy Zabłudów jest dostępny na stronie internetowej http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/ i http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
 6. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.
Powrót na początek strony