ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

W dniu 31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja obecnych ławników sądowych. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podał do wiadomości tut. Rady Miejskiej, że do...

W dniu 31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja obecnych ławników sądowych.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podał do wiadomości tut. Rady Miejskiej, że do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku jest niezbędne wybranie przez Radę Miejską w Zabłudowie na kadencję 2016 – 2019, dwóch ławników dla Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych.

Stosownie do postanowień art. 162 §1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

  • prezesi sądów,
  • stowarzyszenia, organizacje, i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkałych stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć :

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

  • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

.
Załączone formularze: zgłoszenia kandydata i listy poparcia są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r

Kandydatów na ławników sądowych należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015roku w biurze Rady Miejskiej w Zabłudowie ul Rynek 8 pok. 203

Karty zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Rady Miejskiej pok. 203 Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, oraz na stronie BIP http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=12798 .

Powrót na początek strony