Podatek od nieruchomości

Stawki podatku obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,80 zł od 1 ha powierzchni;
 • znajdujących się pod budynkami wybudowanymi na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;  
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • pozostałych wybudowanych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli 2 % ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Płatność

Należności podatkowe należy uiszczać na osobne dla każdego podatnika konto bankowe. Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymują w decyzjach wymiarowych.

 


Żródło: Uchwała Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 listopada 2019r Nr XIII/95/2019 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/poradnik_interesanta/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-nieruchomosci.html  

Powrót na początek strony