Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają trudności w codziennym życiu, zamieszkujące terenie Gminy Zabłudów i okolic.

Logo Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich

Co to jest ośrodek wsparcia?

Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Kto może być uczestnikiem SDŚ?

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają trudności w codziennym życiu, zamieszkujące terenie Gminy Zabłudów i okolic

Co należy złożyć i gdzie ?

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Wywiad środowiskowy przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej. Wywiad Środowiskowy zawiera szczegółowe informacje na temat osoby ubiegającej się o pobyt w ŚDS, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących, zawodowej, zdrowotnej, finansowej, itd.

Jakie usługi świadczy SDŚ?

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Odpłatność

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwolnienie z odpłatności za pobyt w ŚDS

Gmina może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności ze względu na trudną sytuację.

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
Krynickie 72/2
16-060 Zabłudów
tel: (85) 663 08 79
e-mail: e.wierzbicka@zabludow.pl

 

Źródło: https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Krynickich-112889910843085


Polecane artykuły

 

Załączniki

Powrót na początek strony