Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś

Termin składania wniosków upływa 19 marca 2021r
Sołtysi mają możliwość złożenia jednego, wspólnego wniosku / podania na realizację przedsięwzięcia w kilku miejscowościach.

Ilustracja do artykułu POW_logo.jpg

Do 2 kwietnia podlaskie gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie w IV edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Każda gmina może złożyć jeden wniosek, którego maksymalne dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż 15 tys. zł.

Cel programu

Głównym celem „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Villages w przestrzeni wiejskiej. Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

SMART VILLAGE (czyli inteligentna wieś)

Społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju. Podejście Smart Village, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

Smart Village, czyli podejście inteligentnej wsi, nie polega na wdrożeniu rozwiązania uniwersalnego – oparta jest na potrzebach i potencjale danego obszaru. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym elementem programowania funduszy unijnych w następnych latach.

Na co mozna przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach programu gminy z terenu województwa podlaskiego mogą składać wnioski na dofinansowanie m.in.

 • zakupu strojów ludowych, regionalnych, historycznych wraz z akcesoriami oraz zakupu instrumentów muzycznych związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych,
 • zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne;
 • remontu, modernizacji i wyposażenia obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne służące użyteczności publicznej, w tym świetlice i domy kultury, skwerki, parki, aleje spacerowe, wiaty rekreacyjne,
 • zakupu aplikacji lub innych narzędzi internetowych mających zastosowanie w programie,
 • zagospodarowania terenów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń roślinami miododajnymi: skwerków, parków, alei spacerowych,
 • wyposażenie obiektów wchodzących w zakres operacji, w szczególności sprzętu komputerowego/multimedialnego, sportowego, mebli, sprzętu RTV/AGD,
 • zakupu wieloletnich materiałów roślinnych służących realizacji operacji,
 • zakupu i montażu drobnych elementów przestrzeni publicznej (np. ławki, kosze na śmieci),
 • zakupu i montażu drzwi i bram zewnętrznych,
 • zakupu narzędzi służących wytwarzaniu rękodzieła ludowego, prezentacji i promocji.

Sposób złożenia wniosku

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację przez gminy zadań istotnych z terenu województwa:

 1. Sołtys / Sołtysi z poszczególnych miejscowości z ternu Gminy Zabłudów na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców swojego sołectwa opracowują zadania mające na celi zaspokojenie tych potrzeb, a następnie wskazują te zadanie gminie, jako istotne dla sołectwa/sołectw.
 2. Sołtys / Sołtysi składają wniosek / podanie (zgodnie z załączonym wzorem) stwierdzające potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, wraz z wymaganymi załącznikami. Sołtysi mają możliwość złożenia jednego, wspólnego wniosku / podania na realizację przedsięwzięcia w kilku miejscowościach.
 3. Podpisane i opieczętowane wnioski / podania należy złożyć wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.
 4. Gmina dokona wstępnej weryfikacji kompletności złożonych wniosków / podań i przedłoży je na komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie, która dokona wyboru zadań zgłoszonych przez gminę do udziału w Programie.
 5. Wniosek / podanie złożone przez Sołtysa / Sołtysów, wraz z załącznikami, będzie stanowił załącznik do wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego składanego przez gminę.

Termin składania wniosków przez sołtysów

Termin składania wniosków upływa 19 marca 2021r!

Termin realizacji

Zadania, na które można otrzymać wsparcie, muszą zakończyć się do 30 września 2021 r.

Załączniki

Imieniny

czw, 16 września 2021, imieniny: Edyty, Korneliusza, Cypriana
Powrót na początek strony