Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Zabłudów na 2019 rok

W okresie międzyświątecznym miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie. Na posiedzeniu tego najważniejszego w Gminie organu uchwalony został m.in. budżet na 2019 rok oraz pakiet uchwał związanych z programem dożywiania.

Ilustracja do artykułu 100zl.jpg

„Posiłek w domu i szkole”

Pod  taka nazwą uchwalony został rządowy program osłonowy, z którego środków gmina Zabłudów udzielać będzie wsparcia osobom spełniającym  określone przesłanki. W edycji 2019 – 2023 programem objęci będą: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz szkoły.  Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które Rada Miejska w Zabłudowie podniosła ze 100% do 150%.  Wyższe kryterium dochodowe powoduje, że Programem może być objęte szersze grono ludzi żyjących w niedostatku. W praktyce oznacza to, że z pomocy będą mogły skorzystać osoby, których dochód w rodzinie nie przekracza 792 zł w przeliczeniu na członka rodziny oraz 1051,50 zł w przypadku osób samotnych.

Budżet na 2019 rok

Budżet Gminy Zabłudów na 2019 rok został uchwalony przez Radę z inicjatywy burmistrza . W planach znalazły się zarówno nowe przedsięwzięcia jak i te których realizacji nie dokończono w 2018  roku.

Dochody budżetu w 2019 roku wyniosą 48 262 578 zł, a wydatki: 51 537 578 zł . Deficyt w wysokości ponad 3 200 000 zł pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami a także wolnymi środkami, których wysokość zaplanowano na ponad 2 000 000zł.

Tradycyjnie największe koszty w budżecie generują wydatki w dziale „ Oświata i wychowanie”.  W 2019 roku koszt utrzymania naszych szkół – łącznie z wydatkami na inwestycje w wysokości 2 642 240 zł - wyniesie 14 204 653zł.

Blisko 10 mln zł  przeznaczono  na dział „Transport i łączność”  w ramach którego realizowane są m.in. wydatki związane z budową i utrzymaniem dróg oraz  transportem zbiorowym. Na inwestycje w tym dziale przewidziano kwotę 7 615 000 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to kolejny dział w ramach którego gmina wydatkuje sporą część swojego budżetu. Z ogólnej kwoty 7 706 797 zł  sfinansowane zostaną zadania związane z:  

  • wydatkami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – 3 846 939 zł;
  • gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1 345 500 zł;
  • utrzymaniem zieleni – 106 500 zł;
  • oświetleniem ulic, placów i dróg – 549 500 zł , z czego 280 200 zł to wydatki zaplanowane rozbudowę istniejących linii oraz instalację lamp. Jak wynika z załącznika inwestycyjnego, w 2019 roku realizowane będą wnioski   z zakresu oświetlenia złożone w 2015 roku oraz zgłaszane jako  przedsięwzięcia w ramach wniosków do funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Bez mała 9 mln zł przeznaczy gmina  na wypłatę świadczeń w ramach programu  500+ oraz innych świadczeń ewidencjonowanych w dziale „Rodzina”. Środki na realizację tych usług wpływają do budżetu gminy w formie dotacji z budżetu Państwa.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych  stanowi załącznik nr 3 do uchwały budżetowej opublikowanej na stronach internetowych Gminy Zabłudów.

Bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Już w połowie stycznia br. wejdzie w życie uchwała Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zasad udzielania bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Właściciele tych nieruchomości mogą uiszczać opłatę  z tytułu przekształcenia w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia lub wnieść opłatę jednorazową i skorzystać z bonifikaty.

Uchwalona przez Radę Miejską stawka bonifikaty zależy od daty jej wniesienia i wynosi odpowiednio:

1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

 Nagranie z obrad sesji wraz z podjętymi uchwałami oraz wynikami głosowań zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pod niżej podanym linkiem.

http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/iii-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---28-grudnia-2018r.html

JJ

Powrót na początek strony