Rada Miejska uchwaliła stawki podatku na 2019 rok

Podatki w Gminie Zabłudów nie były podnoszone od trzech lat, w związku z czym ich wzrost w 2019 rok jest nieuchronny.
Amerykański polityk Benjamin Franklin mawiał, że w życiu można być pewnym tylko dwóch rzeczy: śmierci i podatków.

Ilustracja do artykułu vga_podatki.jpg

Podniesienie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych jest decyzją trudną, odpowiedzialną i konieczną dla dobra  Gminy Zabłudów, a co za tym idzie również jej mieszkańców.

Rozważając wzrost wysokości stawek podatkowych Burmistrz wziął pod uwagę fakt iż w celu pozyskania inwestorów należy poprawiać infrastrukturę techniczną, a w szczególności stan dróg. Aby realizować te zadania niezbędny jest wzrost dochodów bieżących pozyskiwanych głównie z wpływów podatkowych.

 

Obnizenie stawek podatkowych = rezygnacja z dochodów własnych

Podwyżka podatków jest decyzją nie znajdującą zazwyczaj poparcia wśród mieszkańców. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż obniżenie przez radę gminy wysokości górnych stawek podatkowych jak również ewentualne umorzenia i zwolnienia mają wpływ na wysokość subwencji wyrównawczej. Dzieje się tak ponieważ, Ministerstwo Finansów do podstawy naliczenia subwencji uwzględnia całą kwotę potencjalnych dochodów gminy. W końcowym rozrachunku subwencja z budżetu Państwa jest odpowiednio niższa dla gmin, które rezygnują ze swych dochodów obniżając stawki podatkowe w stosunku do tych, które ogłosił Prezes GUS.

 

Planowany budżet Gminy Zabłudów na 2019 rok  opiera się głównie na dochodach własnych, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące(*) jak również pokryją część wydatków na inwestycje  

W uzasadnieniu do uchwał podatkowych burmistrz stwierdził, iż mając na uwadze konieczność zaciągania kredytów lub emisję obligacji na zadania inwestycyjne należy podejmować działania, które przyczynią się do wzrostu dochodów własnych umożliwiających zmniejszenie kwot zaciąganych zobowiązań, a tym samym obniżenie kosztów obsługi zadłużenia.

 

Szczegółowe informacje oraz nagranie z obrad sesji Rady Miejskiej w zabłudowie zamieszczono na stronie: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/ii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---27-listopada-2018r.html

 (JJ)


(*)  Wydatki bieżące w gminie to:  wydatki na oświatę, pomoc społeczną, kulturę, działalność pożytku publicznego, sport, obsługę Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, bieżące remonty i naprawy w tym bieżące utrzymanie dróg.

Porównanie  stawek podatkowych

  1. Podatek od gruntów:

Rodzaj gruntów

Stawka podatku na 2018 rok

Stawka podatku na 2019 rok

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

0,83 zł/m2

0,86 zł/m2

pod wodami powierzchniowymi

4,54 zł/ha

4,71 zł/ha

 pod budownictwo rekreacyjne

0,42 zł/1 m2

0,49 zł/1 m2

pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  działalności pożytku publicznego

0,29 zł/m2

0,31 zł/m2

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 

2,98 zł/m2

3,09 zł/m2

Podatek od budynków lub ich części:

Rodzaj budynków

Stawka podatku obowiązująca w 2018 roku

Stawka podatku obowiązująca w 2019 roku

mieszkalnych

0,66 zł/m2

0,69 zł/m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

20,20 zł/m2

20,80 zł/m2

zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł/m2

10,98 zł/m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,61 zł/m2

4,71 zł/m2

wybudowanych na terenach przeznaczonych  pod budownictwo rekreacyjne,

7,35 zł/m2

7,90 zł/m2

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

5,00 zł/m2

5,20 zł/m2

Powrót na początek strony