XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

W dniu 31 maja 2016r odbędzie się XVI Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Ilustracja do artykułu stray herb.JPG

Or.0002.4.2016

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594. Z zm.), zwołuję na dzień 31 maja 2016r XVI Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Zabłudów na 2016 rok,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zabłudów na lata 2016-2020;
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zabłudowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zabłudów za 2015;
 20. Przyjęcie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej;
 21. Interpelacje i zapytania radnych;
 22. Wolne wnioski;
 23. Zamknięcie obrad.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Rogucki

Rezerwacja na wydarzenie

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Wydarzenie nie jest objęte rezerwacją.

Powrót na początek strony