ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Or.0002.6.2016

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję na dzień 6 października 2016r XIX Sesję Rady Miejskiej
w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zabłudów;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały przyjmującej stanowisko-wystąpienie w sprawie przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Zabłudów;
 12. Interpelacje i zapytania radnych;
 13. Wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Rogucki

Projekty uchwał https://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/rada-miejska-w-zabludowie/zawiadomienia-i-protokoly-z-posiedzen-rady/

Powrót na początek strony