Dofinansowanie projektów

"Przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap III" i "Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach"

Ilustracja do artykułu 0x1.jpg

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 6 grudnia 2017 roku Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Planowane do realizacji prace swym zakresem obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, murowych, żelbetowych, betonowych, wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, tynków, posadzek, sufitów, wykończeniem ścian a także wykonanie instalacji sanitarnej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 149 978,61 zł

W tym dofinansowanie: 95 431,00 zł

Planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2018 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa jakości życia oraz podniesienie standardu usług kulturalnych mieszkańcom wsi Ostrówki poprzez remont Świetlicy Wiejskiej.

Ponadto w dniu 31.10.2017 roku Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap III”.

W ramach projektu podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę z przebudową stacji uzdatniania wody w Zabłudowie, przebudowę przepompowni ścieków ze zbiornikiem uśredniającym, budowę sieci wodociągowej wydatkującej na odcinku 1,947 km oraz montaż agregatu prądotwórczego na Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 121 763,48 zł

Kwota dofinansowania: 1 614 941,00 zł

Planowany termin zakończenia projektu to 31.05.2019 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 

 

Powrót na początek strony