Konferencja otwierająca projekt

Wśród wielu zaproszonych gości, swoją obecnością Konferencję zaszczycił Mer Pagegiai - Pan Vaidas Bendaravičius wraz z 15 osobową delegacją pracowników i strażaków

Ilustracja do artykułu DSCN2026.JPG

Gmina Dobrzyniewo Duże, jako lider projektu, w dniu 29.05.2019 r. w hotelu Supraśl w Supraślu, zorganizowała konferencję otwierająca projekt LT-PL-3R-255 „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” (Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment) realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Wśród wielu zaproszonych gości, swoją obecnością Konferencję zaszczycił Mer Pagegiai - Pan Vaidas Bendaravičius wraz z 15 osobową delegacją pracowników i strażaków Gminy. Podczas jej trwania przedstawione zostały  cele oraz zakładane rezultaty i wskaźniki projeku mające bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Ponadto przedstawiciele Beneficjentów, Pan Wojciech Cybulski – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, Ričardas Bartkevičius – Szef Miejskiej Straży Pożarnej Pagėgiai oraz Burmistrz Zabłudowa - Adam Tomanek, mieli możliwość zaprezentowania swoich Gmin jak również wpływu przedmiotowego projektu na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania podejmowane w ramach projektu, w tym zakup wyposażenia i wozów strażackich, szkolenia dla straży i spotkania z mieszkańcami przyczynią się do poprawy jakości ich życia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym, co wielokrotnie zostało podkreślone podczas prowadzonych rozmów. Zwrócono uwagę na konieczność oraz pozytywne efekty nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi jednostkami straży pożarnej. Natomiast pracownicy zespołów projektowych udzielali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące realizacji samego przedsięwzięcia.

Główne założenia projektu: 

Celem projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi samorządów Dobrzyniewa Dużego, Pagegiai i Zabłudowa oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska jak również dostępności wysokiej jakości usług publicznych w regionie przygranicznym, poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej, dotyczącej zagrożeń.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla mieszkańców i strażaków w tym:

- gotowość zarządzania sytuacją awaryjną;

- wspólny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;

- wspólny kurs ratownictwa technicznego;

- wspólne szkolenie w zakresie bhp;

- wspólne treningi.

Wskaźniki projektu to między innymi:

- Liczba organizowanych spotkań, szkoleń, eventów – 33

- Liczba zakupionego sprzętu – 383 sztuk

- Łączna liczba uczestników szkoleń, spotkań, eventów – 1 081 osób

- Liczba spotkań partnerskich - 4.

Okres realizacji projektu 01.04.2019 – 31.03.2021r.

Wartość projektu: 863.716,60 euro, Wartość dofinansowania 734.159,09 euro

 


29.05.2019 r. – SUPRAŚL

OPENING CONFERENCE IN SUPRAŚL

On 29.05.2019 at the Supraśl hotel in Supraśl, Dobrzyniewo Duże commune, as the project leader, organized a conference opening the LT-PL-3R-255 project "Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment" implemented under the Cooperation Program Interreg V-A Lithuania - Poland.

With many invited guests was Mer Pagegiai - Mr. Vaidas Bendaravičius with a 15-person delegation of employees and firemen of the Commune. During the conference goals and assumed results and project indicators have been presented that have a direct impact on raising the level of security of local communities. In addition, the representatives of Beneficiaries, Mr. Wojciech Cybulski - Mayor of Dobrzyniewo Duże commune, Ričardas Bartkevičius - Head of the Municipal Fire Service Pagegiai and Mayor of Zabludow Commune - Adam Tomanek, had the opportunity to present their Municipalities as well as the impact of the project on increasing the safety of residents.

Actions undertaken within the project, including the purchase of fire-fighting equipment and fire-fighting vehicles, training for guards and meetings with residents will improve the quality of their lives by increasing the security of people and property on the Polish and Lithuanian cross-border area, which has been repeatedly emphasized during the talks. Attention was drawn to the necessity and positive effects of establishing cooperation between Polish and Lithuanian fire departments. On the other hand, employees of project teams provided answers to many questions regarding the implementation of the project itself.

The main guidelines of the project:
The aim of the project is to strengthen public administration and increase cross-border cooperation between fire and rescue services of the local communes of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai and Zabłudów and increase the level of public and environmental safety as well as the availability of high quality public services in the border region, by improving the qualifications of firefighters and raising awareness of the local community, regarding threats.

During the project a series of trainings for residents and firemen will be conducted, including:

 

- readiness to manage emergency situations;
- common first aid training course;
- common technical rescue course;
- common health and safety training;
- common workout training.

Project indicators include:
- 33 of organized meetings, trainings, events,
- 383 pieces of purchased equipment,
- 1 081 people - total number of participants of trainings, meetings and events,
- 4 partner meetings.

 

Project implementation period 01/04/2019 - 31/03/2021
Project value: EUR 863.716,60, co-financing: EUR 734.159.09

 

Powrót na początek strony