Skuteczne szkolenie lokalnych mieszkańców w zakresie bezpiecznego zachowania w sytuacjach awaryjnych

W dniu 29.01.2020 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie odbyło się szkolenie pn. „Skuteczne szkolenie lokalnych mieszkańców w zakresie bezpiecznego zachowania w sytuacjach awaryjnych”.

Ilustracja do artykułu IMG_20200129_182654.jpg

 

 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

 


Było to kolejne szkolenie organizowane na terenie gminy Zabłudów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska. Osobą prowadzącą szkolenie był Jarosław Kazimierczuk - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie. Podczas swojej prezentacji przedstawił główne zagrożenia z jakimi mogą się spotkać mieszkańcy w swoich gospodarstwach domowych. Szerzej omówił problem zatruć czadem oraz przyczyny powstawania pożarów. Na spotkaniu przybyła liczna grupa mieszkańców gminy Zabłudów. Na przybyłych gości czekał drobny poczęstunek.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Zabłudowie w ramach programu pn. "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL".


Training: “Effective coaching of local inhabitants about safe behaviour in emergency situations” – Zabłudów 29.01.2020.

On 29.01.2020 at 18.00 at the Municipal Center of Culture Animation in Zabłudów a training called "Effective training of local residents on safe behavior in emergencies." It was another training organized in the Zabłudów commune as a part of Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Program. The trainer was Jarosław Kazimierczuk - Chief of the Volunteer Fire Brigade in Zabłudów. During his presentation, he presented the main threats that residents in their households may face. He further discussed the problem of carbon monoxide poisoning and the causes of fires. A large group of residents of the Zabłudów commune came to the meeting. A small snack was waiting for the guests.

The training was organized by the Municipal Office in Zabłudów as part of the program called "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment".

 

 

 

 

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme, Project No LT-PL-3R-255
“Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment
Powrót na początek strony