Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie”

Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miasta Zabłudów, szczególnie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, poprzez wprowadzenie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

W dniu 31 grudnia 2019 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego dworskiego parku ze stawami, w tym m.in.: oczyszczenie i uporządkowanie terenu parku, budowę alejek z ławkami i oświetleniem, budowę amfiteatru wraz ze sceną, zagospodarowanie stawów. Stworzenie miejsca umożliwiającego realizację działań aktywizujących mieszkańców całej gminy. Rewitalizacja dotyczy kompleksowych działań mających na celu przywrócenie do życia zdegradowanego obszaru i nadanie mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych praz kulturowych.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miasta Zabłudów, szczególnie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, poprzez wprowadzenie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez rewitalizację Parku Miejskiego w Zabłudowie. Działanie umożliwi również rozwój tożsamości lokalnej, poprawę bezpieczeństwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru oraz wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności turystycznej.

Wartość całkowita projektu: 4 716 314,30 zł.

Wartość dofinasowania: 3 773 051,44 zł.

(M.P.)

Powrót na początek strony