Podpisano umowę na budowę dróg w Kurianach

Głównym celem projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Ilustracja do artykułu flaga_UE+unia_europejska_EFRR_centralnie_PL.jpg

W dniu 05.04.2018 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz na wykonanie zadania: „Budowa dróg w miejscowości Kuriany” realizowanego w ramach projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

 

Zgodnie z podpisaną umową wykonane zostaną roboty budowlane polegające na:

- Budowie drogi gminnej 106899B i wewnętrznej drogi gminnej oznaczonej jako dz. O nr geod. 317 i 310, na odcinku od pasa drogowego drogi gminnej Nr 106899B z granicą pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1476B do w km rob. 0+987.78 do granicy administracyjnej gm. Zabłudów z miastem Białystok w km rob. 1+827,12 wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami inżynierskimi;

- Budowie drogi powiatowej Nr 1476 B, na odcinku od styku pasa drogowego drogi powiatowej nr 1476B z granicą pasa drogowego drogi krajowej nr 19 w km rob. 0+000,00 do pasa drogowego drogi gminnej Nr 106899 B w km rob. 0+987,78 wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami inżynierskimi.

 

Wartość podpisanej umowy: 14 839 211,52 zł brutto.

Termin realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową: 30.09.2019 r.

 

Powrót na początek strony