Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Gmina Zabłudów w dniu 11.10.2017 r. podpisała umowę z wykonawcą, firmą PROBET Firma drogowa – Joanna Agnieszka Choćko na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu pn. „Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie”.

Ilustracja do artykułu Logo_Zasilane_natura_jedna_linia.jpg

W ramach projektu podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu przebudowę drogi krajowej nr 19 wraz z niezbędną przebudową infrastruktury oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie, zlokalizowanych bezpośrednio przy przebudowanym odcinku drogi krajowej, polegające na przebudowie drogi gminnej, budowie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowie drenaży, budowie niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego, przebudowie telefonicznej linii kablowej oraz budowie kanału technologicznego.

Planowany termin zakończenia prac to 28.09.2018 r., zgodnie z podpisaną umową  z Wykonawcą.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie potencjału
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF oraz Osi priorytetowej 4: Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.1: Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.2: Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF.

(M.P)

Powrót na początek strony