Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów

Celem bezpośrednim projektu było ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w wyniku redukcji zużycia energii elektrycznej uzyskanej przez modernizację infrastruktury oświetleniowej. Zakładane efekty realizacji projektu: - liczba zmodernizowanych / udoskonalonych punktów w oświetleniu ulicznym 1 120 szt. - szacunkowy spadek emisji gazów cieplarnianych – 359 t ekwiwalentu CO2/rok.

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów

W dniu 11.04.2017 r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót prowadzonych w ramach projektu pn. „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

Wykonawcą prac objętych inwestycją było Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. W ramach projektu wykonano modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED, wymieniono istniejące wyeksploatowane energochłonne oprawy oświetleniowe sodowe i rtęciowe na oprawy typu LED przy jednoczesnym zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania.

Celem bezpośrednim projektu było ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w wyniku redukcji zużycia energii elektrycznej uzyskanej przez modernizację infrastruktury oświetleniowej.

Zakładane efekty realizacji projektu:

- liczba zmodernizowanych / udoskonalonych punktów w oświetleniu ulicznym 1 120 szt.

- szacunkowy spadek emisji gazów cieplarnianych – 359 t ekwiwalentu CO2/rok.

Powrót na początek strony