Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów

Ilustracja do artykułu unia.jpg

Projekt „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Zabłudów” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

W dniu 30.12.2016 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę na realizację projektu, którego przedmiotem jest wykonanie prac polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego
z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED, wymianie istniejących wyeksploatowanych energochłonnych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na oprawy typu LED
przy jednoczesnym zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w wyniku redukcji zużycia energii elektrycznej uzyskanej przez modernizację infrastruktury oświetleniowej.

Całkowita wartość projektu: 2 302 653,35 zł

Kwota dofinansowania: 1 762 436,74 zł

Zakładane efekty realizacji projektu:

- liczba zmodernizowanych / udoskonalonych punktów w oświetleniu ulicznym 1 120 szt.

- szacunkowy spadek emisji gazów cieplarnianych – 359 t ekwiwalentu CO2/rok.

Powrót na początek strony