Rządowy program „Aktywna Tablica”

Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie, w formie dotacji celowej o łącznej wysokości 14000,00 zł.

Ilustracja do artykułu Rzadowy-program-aktywna-tablica.jpg
Gmina Zabłudów w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica" otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie, ul. A. Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudówe w formie dotacji celowej o łącznej wysokości 14000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
Udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny gminy Zabłudów wyniósł 3500,00 zł, co stanowi 20% kosztów. Z powyższych środków zostanie zakupiona tablica interaktywna, projektor multimedialny, zestaw głośników i monitor interaktywny.
Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Powrót na początek strony