Zakończono budowę cześci drogi gminnej w miejscowości Kuriany

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

 

Zakończyły się prace związane z budową drogi gminnej w miejscowości Kuriany realizowanej w ramach projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Do końca września 2019 r. wykonane zostaną również roboty budowlane na odcinku drogi powiatowej.

Głównym celem projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Całkowita wartość zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki rowerowej), stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku” wynosi około 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 766 605,59 zł.

Całość zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odcinakach dróg gminnych i powiatowych stanowiących przedłużenie ulicy Gminnej w granicach administracyjnych gminy oraz roboty drogowe w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy ciągu ulic w miejscowości Kuriany (gm. Zabłudów), na odcinkach dróg gminnych i powiatowych będących przedłużeniem ulicy Gminnej.

Powrót na początek strony