Konsultacje projektu planu miejscowego (tereny obsługi komunikacji i turystyki w Olsznce i Sieśkach)

Burmistrz Zabłudowa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w Gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki) od 2 do 26 listopada 2018 r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu o godz. 10. 00.

Ilustracja do artykułu droga Olszanka.jpg

Czego dotyczą konsultacje ?

Obszar objęty projektem planu położny jest przy drodze wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Hajnówka, za miejscowością Olszanka. Realizacja nowej zabudowy usługowej stworzy nowe miejsca pracy,  zwiększy dostępność do usług osób podróżujących drogą wojewódzką oraz przyczyni się do promocji i rozwoju całej gminy. Ponadto przygotowanie terenów inwestycyjnych do obsługi komunikacji samochodowej i działalności turystyczno-rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju gminy i jej promocji,

Cel konsultacji:

Zapoznanie uczestników konsultacji z przyjętymi rozwiązaniami przyszłego zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu

W terminie 2 do 26 listopada 2018r. zapraszamy do:

  1. Zapoznania się z projektem planu miejscowego
  2. Składania ewentualnych uwag i wniosków do sporządzanego planu miejscowego

Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:

  1. W formie elektronicznej, za pomocą narzędzia GIS Podlaskie na stronie http://geoportal.wrotapodlasia.pl
  2. W formie pisemnej podczas wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W przypadku udziału osób niepełnosprawnych w konsultacjach prosimy o wcześniejsze powiadomienie, w celu zorganizowania transportu.

Zapraszamy do udziału i współpracy!

 

Bieżące informacje o konsultacjach dostępne są na stronie internetowej http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl  lub u koordynatora procesu _Pana .J.Grabowskiego, tel. 85 7188100 w.40, e-mail konsultacje@zabludow.pl

Powrót na początek strony