Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany Statutu Gminy Zabłudów

alt=""

Na podstawie art. 5a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000.), Uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r poz. 1183, z 2016r poz. 4308) oraz Uchwały Nr XXXVII/347/2018  Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów,

 

Burmistrz Zabłudowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały nr V/39/03  w sprawie uchwalenia Statutu  Gminy Zabłudów.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie

od 30 lipca 2018r   do 20 sierpnia 2018r,

w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały poprzez:

 

  1. złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w dniach i godzinach urzędowania;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: biuro@zabludow.pl ,
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres:
    Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów.

Projekty statutów udostępnione będą mieszkańcom w okresie konsultacji  poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz stronę internetową Gminy Zabłudów. Adresy stron internetowych:
  1. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie (pok. 203), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego zamieszczony zostanie na w/w stronach internetowych oraz dostępny będzie w sekretariacie i pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Burmistrz Zabłudowa
(-) Adam Tomanek

Powrót na początek strony