Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektów statutów sołectw i miasta Zabłudów

Na podstawie art. 35 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000.), Uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r poz. 1183, z 2016r poz. 4308) oraz Uchwały Nr XXXVII/348/2018  Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabłudów

Burmistrz Zabłudowa

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw w Gminie Zabłudów, które dotyczyć będą projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie

od 9 lipca 2018r   do 30 lipca 2018r,

w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutów poszczególnych sołectw poprzez:

  1. złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w dniach i godzinach urzędowania;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: biuro@zabludow.pl ,
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów.

Projekty statutów udostępnione będą mieszkańcom w okresie konsultacji  poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz stronę internetową Gminy Zabłudów. Adresy stron internetowych:
  1. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie (pok. 203), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego zamieszczony zostanie na w/w stronach internetowych oraz dostępny będzie w sekretariacie i pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Burmistrz Zabłudowa
(-) Adam Tomanek

Imieniny

pt, 30 lipca 2021, imieniny: Julity, Piotra, Aldony
Powrót na początek strony